OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.obalykredo.cz/

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele e-shopu, společnosti EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o., IČO 481 12 178, se sídlem K Pérovně 1384/13, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 16321, (dále jen „prodávající“) upravují  v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.obalykredo.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.obalykredo.cz/  (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě (uzavřené písemnou formou). Odchylná ujednání v takovéto smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující postupuje při koupi zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Pokud to aktuální verze webového rozhraní obchodu umožňuje, může kupující ve webovém rozhraní obchodu zřídit svůj uživatelský účet.

2.2. Při koupi zboží a případné registraci ve webovém rozhraní obchodu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v procesu koupě zboží dle těchto obchodních podmínek v případném uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a event. DIČ), považuje prodávající jednání kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude považovat za kupujícího. Ustanovení čl. 1.2. tím není dotčeno.

2.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, je-li takovýto účet zřízen, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání zřízeného uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Má-li kupující zřízen uživatelský účet, může jej prodávající zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá k nákupům na e-shopu, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vč. licenčních. Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít příslušnou kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a nabízených služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít ohledně nich příslušnou smlouvu.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží či možnostech jeho úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Objednávku zboží odešle kupující tak, že vyplní a odešle prodávajícímu formulář ve webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • požadovaném zboží (zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

 • způsobu a nákladech úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení požadovaného zboží; a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4. Před zasláním vyplněného formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Vyplněný formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávám a zavazuji se k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky tuto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo ji toutéž cestou odmítne. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo v případech dočasné nedostupnosti zboží z provozních důvodů na straně prodávajícího. V případě odmítnutí objednávky prodávající vynaloží nezbytné úsilí, aby tak učinil v souladu s těmito obchodními podmínkami zpravidla do 48 hodin; ustanovení čl. 3.1. in fine  tím není dotčeno.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby uživatele.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5015858002/2700, vedený u společnosti UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;

 • bezhotovostně platební kartou;

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

4.2.  Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží vč. případné licenční odměny. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.3. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu předem.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná před převzetím zboží.

4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, v opačném případě může být zboží považováno za neuhrazené. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím výslovně určeno jinak.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. V případech a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, případně zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.

4.9. Souhlasem se zněním těchto obchodních podmínek kupující vyjadřuje souhlas s elektronickou podobou daňového dokladu ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si může daňový doklad v listinné formě převzít od prodávajícího nebo si vyžádat jeho zaslání na náklady kupujícího prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

5.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a v dalších případech stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy dle obecně závazných právních předpisů nelze od smlouvy odstoupit, má kupující za podmínek ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obaly@europapier.cz. Kupující může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000 Kč.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části.

5.6. Do doby převzetí zboží je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Umožňuje-li webové rozhraní obchodu výběr z více možností dopravy, je kupující oprávněn provést tento výběr. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jinak, než umožňuje webové rozhraní obchodu, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskladnění a event. opětovné dodání zboží, nebo je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno prodávajícím potvrzenou objednávkou, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, jiného obdobného dokladu o převzetí zboží, nebo prostým převzetím zboží, to vše bez výhrad, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy zboží zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

.7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5. Ustanovení čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si zboží po převzetí uchovalo vlastnosti podle čl. 7.3. a čl. 7.4. obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

7.12. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného zboží nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl.7.13. obchodních podmínek,

 • se vada projeví opakovaně,

 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.15. Je-li vada zboží nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14. obchodních podmínek); má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese K Pérovně 1384/13, 102 00 Praha 10 či elektronickou poštou na adrese obaly@europapier.cz.

7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji zboží vyjma služeb explicitně prodávajícím uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku v rozsahu dovoleném planou právní úpravou.

8.7. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. Neuspěje-li kupující se svou stížností u prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu.

8.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z příslušné smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

8.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.10. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Prodávající v právním postavení správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.2. Další práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zasíláním obchodních sdělení a ukládáním cookies jsou realizovány samostatnými dokumenty.  

 

10.    DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo jinak poskytnutou prodávajícímu.


 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejm. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností prodávajícího stanovených platnou právní úpravou.

11.5. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího:


adresa pro doručování:          EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r.o., K Pérovně 1384/13,

102 00 Praha 10

adresa elektronické pošty:     obaly@europapier.cz

telefon:                                     +420 326 910 990

Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

11.7. Elektronická verze smlouvy bude uložena u prodávajícího, který k ní umožní kupujícímu přístup na jeho žádost.

11.8. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

         .

V Praze dne 1. března 2023

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle příslušného právního předpisu:

 

Stáhněte si vzorové formuláře pro reklamaci zboží nebo odstoupení od smlouvy: