Sponzorujeme

2020


2018

obaly kredo zdravotni klaun

2017

ÜNICEF
Dobrý Andìl
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dìtí
Sdružení SOS vesnièek2016
ÜNICEF
Dobrý Andìl
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dìtí
Sdružení SOS vesnièek

dobry andel

2015
ÜNICEF
Dobrý Andìl
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dìtí
Sdružení SOS vesnièek2014
ÜNICEF
Dobrý Andìl
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dìtí
Sdružení SOS vesnièek
 
Finanèní pomoc na realizaci projektu „sociální automobil“ pro Arcidiecézní charitu Praha, Støedisko Brandýs nad Labem.

2013
BABY BOX
Dobrý Andìl
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dìtí


2012
Dobrý Andìl
Individuální dar paní Ivanì na léèbu chronického onemocnìní
Zdravotní klaun

2011
Zdravotní klaun
Nakladatelství UMÚN s.r.o. malíøù s tìlesným postižením malujících ústy a nohama
Švejcarùv nadaèní fond dìtem – Karlova Nemocnice
Fond ohrožených dìtí
Èeský výbor pro Unicef
Vzhledem k tomu, že naše firma sídlí v Brandýse nad Labem a máme rádi dìti, rozhodli jsme se pøispìt malým fotbalistùm z místního fotbalového klubu FK BB, mladší pøípravka 2004 na krásné dresy. Velkou odmìnou pro nás byla radost klukù.

2010
Zdravotní klaun
Nakladatelství UMÚN s.r.o. malíøù s tìlesným postižením malujících ústy a nohama
Fond ohrožených dìtí
Èeský výbor pro Unicef
 
2009
Zdravotní klaun
Èlovìk v tísni
 
2008
Zdravotní klaun
Fond ohrožených dìtí
Azylový dùm Brandýs nad Labem  - pøíspìvek na auto pro azylový dùm
 
2007
Èeský výbor pro UNICEF
Zdravotní klaun 
Fond ohrožených dìtí
 
2006
Pomozte dìtem
Fond ohrožených dìtí
 
2005
Masarová Lucie – pøíspìvek na léèbu leukémie v zahranièí.
Fond ohrožených dìtí
Èlovìk v tísni – realizují
Oblasti postižené vlnou Tsunami
 
2004
Fond ohrožených dìtí
Pomozte dìtem